top of page
Blogg: Blog2
  • Forfatterens bildeKjetil Odin Johnsen

Kameraovervåkning av soveområdet i barnehagen krever DPIA

Det er svært aktuelt for barnehager å innføre kameraovervåkning av uteområdet der barna sover, for å kunne oppdage kritiske hendelser, så som at barnet på en eller annen måte klarer- eller prøver å komme seg ut av vognen. Før måtte virksomheter søke Datatilsynet om lov til å ha kameraovervåkning. Etter den nye personvernlovgivningen kan barnehagen selv gjøre en vurdering av om overvåkning er en fornuftig løsning, og innføre overvåkningen uten å søke. I denne artikkelen beskriver vi hvordan en slik vurdering skal gjøres.


Formålet med kameraovervåkning er å oppnå større sikkerhet for at ikke uønskede hendelser skal oppstå eller få utvikle seg. Hvis en ønsker å benytte kameraovervåkning til dette så skal sikkerheten vurderes opp mot rettighetene og friheten til barna og deres foreldre, samt ansatte. Dersom personvernkonsekvensene ikke er uakseptable kan en innføre overvåkningen.


1. Beskriv behandlingen slik den gjøres i dag

Sovetid i barnehagen kan ses på som en behandling etter Personvernloven, som omfatter personopplysninger, så som når barnet sover, når det våkner, om barnet bruker smukk, kos o.l. For å kunne gjøre en vurdering av om disse opplysningene skal beskyttes mot overvåkning må en utarbeide det som på "personvernsk" heter en protokoll.


Vi har her utarbeidet et eksempel på en protokoll for sovetid i barnehagen med det som loven krever.


Formål

Små barn har behov for å sove eller hvile i løpet av tiden de er i barnehagen. Hviletiden skal være både privat og under oppsikt og sikre at barnet har det bra.


Behandlinger som er inkludert

Vurdere hviletid og hvilemåte for barna/ Gjennomføring av hviletiden/ Det gjøres lydovervåkning (dersom en har høytalerløsning, noe mange har i dag).


Hvem er registrert, omfattet i behandlingen

Barnet/ Foreldre/ Ansatte


Personopplysninger som registreres

Barnets hvilebehov/ Når barnet sovner og når barnet våkner/ Sovevaner (smukk, kos o.l.)/ Opplysninger fra foreldre/


Sensitive opplysninger som registreres

I noen tilfeller kan barnehagen få helseopplysninger som en skal ta hensyn til i hviletiden, så som medisinering, opplysninger og sykdommer o.l.


Hvor samles opplysningene inn fra

Fra foreldre/ Fra de ansatte i barnehagen


Systemer som benyttes i registreringen

Tavle hvor opplysningene noteres/ Mikrofon og høytalerløsning


Hvor lagres opplysningene

På tavle i avdelingen/ På papir


Hvem har tilgang på opplysningene i barnehagen

De ansatte på avdelingen


Hvem deles opplysningene med (utenom barnehagen)

Sovetider står skrevet på tavle i avdelingen, som foreldrene til barna i avdelingen kan se/ Helseopplysningene deles ikke med noen andre


Hvor lenge oppbevares opplysningene

Tavlen viskes ut ukentlig/ Lydopptak er bare real-time (ingen opptak)


Lovhjemmel for behandlingen av opplysningene

Personvernloven §6.1.b) Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse/ Personvernloven §6.1.c) Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige/ Personvernloven §9.2.a) Den registrerte har gitt uttrykkelig samtykke til behandling av slike personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål.

--

Nær 100 kommuner benytter www.personvernappen.no til å utarbeide protokoller som ovenfor for behandlinger som inkluderer personopplysninger


2. Beskriv hva dere ønsker å oppnå med kameraovervåkingen og hvordan den er ment å fungere

Etter at dere har utarbeidet protokollen for behandlingen slik den er i dag, må dere beskrive hvordan kameraovervåkingen er ment å fungere og hva dere ønsker å oppnå. Eksempelvis kan det gjøres slik:


"Vi ønsker å sette opp et kamera som filmer hele soveområdet til barna. Kameraet dekker hele området med vidvinkel. Vi ønsker å sette opp en skjerm på veggen inne i avdelingen dere det er ansatte hele tiden, eller det aller meste av tiden. På skjermen kan vi følge med på det som skjer, i tillegg til lydovervåkningen. På denne måten kan vi raskere gripe inn om det skulle oppstå situasjoner. Det er bare ansatte som kan se det som er på skjermen."


3. Risikovurdering av om overvåkningen har negative konsekvenser for barnas/foreldrenes frihet og rettigheter.

Barnets sovetider, bruk av kos, bruk av smukk, samt ansattes bevegelser og prat etc. er å regne som personopplysninger som har en verdi i seg selv. Som prinsipp skal virksomheter bruke minimalt med personopplysninger. Dere må vurdere om en kameraovervåkning er en akseptabel inngripen i barnet og foreldrenes personvern (frihet og rettigheter).


Forhold som bør vurderes er:

- Hva om kameraovervåkingen kan ses av folk som ikke skal se den (besøkende eller andre)?

- Hva om opplysningene lagres så lenge at opplysningene kan komme på avveie?

- Hva om opplysningene lagres på en slik måte at de kan komme på avveie (server, skytjeneste etc)?

- Hva om opplysningene brukes til andre forhold enn det som er tiltenkt?

- Hva om barnets integritet svekkes?

- Hva om overvåkningen fører til svekket fysisk tilsyn?

- Hva om overvåkningen svikter?

- Hva om overvåkningen fører til svekket personvern for ansatte?


I risikovurderingen bør de som jobber på avdelingen/barnehagen delta, både som fagfolk og som ansatte. I tillegg er dere pliktig til å involvere personvernombudet. En slik risikovurdering gjøres av mange ved bruk av løsningen www.whatif.as Whatif har flere moduler (en personvernpakke) for risikovurdering av personvernkonsekvenser, så som vurdering av bruk av sosiale medier, bruk av velferdsteknologi, innføring av ny programvare etc.


4. Sluttvurdering

Nå har dere samlet inn nok informasjon til å ta en beslutning om kameraovervåkingen kan innføres uten å ha uakseptable innvirkninger på barnets/foreldrenes/ansattes personvern, eller om inngripen er for stor. Den endelige beslutningen tas av ledelsen.


5. Behov for samtykke?

Det er i utgangspunktet ikke en lov eller en forskrift som sier at dere kan innføre kameraovervåkning, den kan kun innføres om deres gjør en vurdering som nevnt ovenfor. I tillegg bør dere diskutere om dere skal be om samtykke fra foreldrene/ansatte til kameraovervåkingen. Etter vår mening er ikke dette nødvendig om dere opplyser foreldrene/ansatte om løsningen via en personvernerklæring for behandlingen (kameraovervåkning av soveområdet). Når foreldrene/ansatte er informert kan de påklage behandlingen dersom de finner det aktuelt, det er en av deres rettigheter.


6. Ny oppdatert protokoll

Når dere vært gjennom hele løypa og skal ta i bruk kameraovervåkning (dersom dere kommer fram til at det kan innføres) kan dere oppdatere den opprinnelige protokollen for behandlingen til å inkludere kamera og skjerm, så som dette:


Formål

Små barn har behov for å sove eller hvile i løpet av tiden de er i barnehagen. Hviletiden skal være både privat og under oppsikt og sikre at barnet har det bra.


Behandlinger som er inkludert

Vurdere hviletid og hvilemåte for barna/ Gjennomføring av hviletiden/ Det gjøres både lyd og videoovervåkning av soveområdet/ Det som filmes vises på skjerm i avdelingen/ Ansattes bevegelser og prat i soveområdet


Hvem er registrert, omfattet i behandlingen

Barnet/ Foreldre/ Ansatte


Personopplysninger som registreres

Barnets hvilebehov/ Når barnet sovner og når barnet våkner/ Sovevaner (smukk, kos o.l.)/ Opplysninger fra foreldre/ Ansattes bevegelser og prat


Sensitive opplysninger som registreres

I noen tilfeller kan barnehagen få helseopplysninger som en skal ta hensyn til i hviletiden, så som medisinering, opplysninger og sykdommer o.l.


Hvor samles opplysningene inn fra

Fra foreldre/ Fra de ansatte i barnehagen


Systemer som benyttes i registreringen

Tavle hvor opplysningene noteres/ Mikrofon og høytalerløsning/ Video og skjerm


Hvor lagres opplysningene

På tavle i avdelingen/ På papir/ På kamera/ Opplysningene lagres kun på lokal server


Hvem har tilgang på opplysningene i barnehagen

De ansatte på avdelingen


Hvem deles opplysningene med (utenom barnehagen)

Sovetider står skrevet på tavle i avdelingen, som foreldrene til barna i avdelingen kan se/ Helseopplysningene deles ikke med noen andre/


Hvor lenge oppbevares opplysningene

Tavlen viskes ut ukentlig/ Lydopptak er bare real-time (ingen opptak)/ Videoopptak slettes hver dag


Lovhjemmel for behandlingen av opplysningene

Personvernloven §6.1.b) Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse/ Personvernloven §6.1.c) Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige/ Personvernloven §9.2.a) Den registrerte har gitt uttrykkelig samtykke til behandling av slike personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål.


Vurdering av personvernkonsekvenser

Vi har utført en vurdering av personvernkonsekvensene (DPIA) for bruk av kamera og kommet fram til at sikkerhetsgevinsten er større enn eventuelle personvernkonsekvenser. Viser her til risikovurdering og rapport.


Personvernerklæringen

Til sist må dere publisere en personvernerklæring for overvåkningen av soveområdet. Dette kan eksempelvis gjøres på barnehagens webside, via email eller som skriv til foreldrene. Mange benytter www.personvernappen.as løsning for publisering av alle sine personvernerklæringer.

--

Ta gjerne kontakt med oss i www.personvernappen.no om dere har spørsmål om temaet eller de løsninger vi kan tilby for personvern og risikoanalyser.Comentários


bottom of page