top of page

Personvern i kommuner

Spar svært mye tid og ressurser med Sureways versjon for kommuner.

Typing

Utfordring

En kommune har svært mange behandlinger, noe som er utfordrende å organisere og håndtere.

Vi har gjort mye av jobben

Vi har samarbeidet med Tromsø, Luster og Alta kommune om å utarbeide pre-definerte protokoller for alle behandlinger som kommuner har.

30704512_1635827163165528_11154451876450
Computer Store

Løsning

Vi kan nå tilby en konto i Sureway som inkluderer protokollene som ble utviklet i ovennevnte prosjekt. Løsningen inkluderer en automatisert løsning for personvernerklæringer, som også kan publiseres på websidene og i e-poster. Se nedenfor for oversikt over protokollene som er inkludert.

Tilpasset løsning

Vi kan også laste opp deres protokoller fra Excel og opp i Sureway, slik at dere får en miks av våre og deres protokoller.

Publisrring.png
For kommuner: Services
Brainstorming.png

Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)

Datatilsynet har utarbeidet en veiledning for hva utløser krav til å gjennomføre vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA). Vi har tolket denne veiledningen og utarbeidet en konkret liste over hvilke behandlinger i kommuner som det må utføres DPIA for.


Dere kan kontakte oss for å få listen og de vurderinger som ligger bak. Dere kan benytte listen internt, samt gjøre endringer dersom deres vurderinger er ulik vår.

I Sureway har vi utarbeidet en egen sjekkliste hvor all informasjon om behandlingen fylles inn og dokumenteres. Selve risikovurderingen utføres med Whatif ROS verktøy. Les mer om Whatif her.

For kommuner: About

Pre-utfylte protokoller for kommuner

Protokollene er bygd opp slik som en litt større kommune har organisert sine tjenester til borgere og ansatte, da denne har med de aller fleste tjenester som kommuner i Norge tilbyr. Flere kommuner har bidratt i arbeidet med å lage de pre-utfylte protokollene. 

Les artikkel om antall behandlinger i kommuner her

Les artikkel om å flere behandlingsgrunnlag per protokoll her

Se oversikt over protokoller vi kan tilby nedenfor.

For kommuner: Services

Felles for all typer virksomheter/avdelinger

1. Mottak av e-post

2. Mottak av telefon

3. Mottak av brevpost

4. Besøksprotokoll

5. Bruk av sosial medier

6. Kameraovervåkning

7. Anskaffelser

Behandlinger som omhandler ansatte (passer for alle virksomheter/avdelinger)

 1. Ansatte på websiden

 2. Tilsetting

 3. Arbeidsforholdet

 4. Avslutning av arbeidsforholdet

 5. Betaling av lønn, ferie og fravær

 6. Fakturering

 7. Kundekartotek/opplysninger (CRM)

 8. Arbeidsmiljøundersøkelser

 9. Pensjon og uførepensjon

 10. Permisjonspenger: svangerskap, fødsel og adopsjon 

 11. Oppfølging av sykemeldinger

 12. Attester og ansiennitet

 13. Personalmappe

 14. Innleid personale

 15. Timeregistrering

 16. Bruk av GPS på biler/utstyr

 17. HMS saker

 18. Ansattes mobiltelefon

 19. Tilgangstyring

 20. Beredskap

Kultursektoren

​Bibliotek

 1. Filmutlån (web)

 2. Utlån av bøker

 3. Arrangementer og aktiviteter

 4. Utlån av e-bøker

 5. Digitale tjenester

 6. Bokbussen

Leie av​ torg, uteområder og utstyr

   7. Leie av torg og uteområder

   8. Leie av lokaler, haller o.l, samt utstyr til arrangementer.

Svømmehaller

   9. Svømmehaller

Tilskudd og stipender

  10. Tilskudd innen kultur og idrett

  11. Stipend og kulturpriser

Kulturhus og kino

  12. Utleie av kulturhus eller kino

  13. Kino og kulthusforestillinger

Kulturskolen

  14. Søknad om plass i kulturskolen

  15. Søknad om friplass i kulturskolen

  16. Kulturskoledriften

Barn og unge

Barnevern

 1. Barnevernvakta/bekymringsmeldinger
 2. Hjemkonsulent
 3. Besøk og avlastningshjem

 4. Familieråd

 5. Miljøterapeutisk veiledning- Foreldreveiledning

 6. Tilsyn i hjemmet

 7. Støttekontakt

 8. Opphold i institusjoner for ungdom med særlige adferdsvansker

 9. Opphold ved akutt og utredningsinstitusjoner

 10. Rusplassering ungdom

 11. Opphold i institusjoner for ungdom (12-18)

 12. Multisystemisk terapi (MST)

 13. Aggression Replacement Training (ART)

 14. Circle of security (COS)

 15. Parent Management Training-Oregon (PMTO)

 16. Marte Meo

 17. Fosterhjem

 18. Krisesenter

 19. Utekontakten

Barnehage​

20.  Søke eller endre eller si opp barnehageplass

 21. Spesialpedagogisk hjelp

 22. Barnehagehverdagen

 23. Hvile- og sovetid i barnehagen

SFO og PPT

 24. PPT

 25. Skolefritidsordningen

Skole

 22. Innmelding i skolen

 23. Individuelle planer

 24. Underveis- og sluttvurdering

 25. Kommunikasjon skole - hjem

 26. Skolehverdagen

 27. Elevråd

Voksenopplæringen

 29. Voksenopplæringen

Brann og redning

 1. Drift av brannvesen

 2. Tilsyn med private bedrifter, særskilte brannobjekt.

 3. Oppdragshåndtering

 4. Feietilsyn

Bolig og eiendom

Byggsak

 1. Bygge, rive eller endre

 2. Ny grunneiendom

 3. Klagebehandling

Bolig, utleie og finansiering

 4. Utleieboliger

 5. Bostøtte

 6. Start- og etableringstilskudd

 7. Boveiledning

 8. Tilskudd til tilpasning av egen bolig

 9. Flyktningbolig

 10. Tilvisningsrett

Drift og forvaltning

 11. Byggforvaltning

 12. Byggdrift

 13. Kommunalt renhold

Vann og avløp

 14. VA-søknad

 15. Slamtømming

 16. Tilknytningsplikt

 17. Vannmåler

Avfallshåndtering

 18. Avfall

Kommunens grunneiendommer

 19. Utbyggingsavtaler

 20. Festetomter

Kartportalen

 21. Kartportalen

Helse

Fastlege

 1. Finne eller bytte fastlege

 2. Fastlegebesøket

Legevakta

 3. Trygghetsalarm

 4. Legevaktbesøket

Migrasjonshelseteam

 5. Migrasjonshelseteam

Helsehus

 6. Helsehusbesøket

Sosialmedisinske tjeneste

 7. Sosialmedisinsk tjeneste

Rehabiliteringstjenesten

8. Rehabilitetstjenesten

Hjelpemiddelservice

 9. Hjelpemiddelservice

Psykisk helse og rus

 10. Tjenester for personer med rus eller psykiske problemer

Forebyggende helsetjenester

 11. Foreldreveiledning

 12. Helsestasjon

 13. Jordmortjenesten

 14. Vaksinasjonskontor

 15. Logopedtjenester

 16. Skolehelsetjenesten

Omsorg

Omsorgstjenester

 1. Tildeling av omsorgstjenester

 2. Dagsenter for eldre

 3. Ledsagerbevis for funksjonshemmede

 4. Støttekontakt/privat avlaster

 5. TT-kort

 6. Sykehjem

 7. Hjemmehjelp

 8. Omsorgsbolig

 9. Matlevering

 10. Bruk av velferdsteknologi

11. Trygghetsalarm

Flyktning og integrering

 1. Flyktningtjenesten

 2. Enslig mindreårige flyktninger

Skatter og avgifter

 1. Eiendomskatt

 2. Kommunale avgifter

 3. Innkreving av skatt og arbeidsgiveravgift

 4. Kontroll av arbeidsgivere

 5. Ettergivelsessaker

 6. Innkreving

Landbruk og skogbruk

 1. Fradeling og omdisponering

 2. Nydyrking

 3. SMIL

 4. Tidligpensjon i jordbruket

 5. Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning

 6. Beredskapsavløsning

 7. Skogveg

 8. Hogstmelding

 9. Skogfond

 10. NMSK tilskudd

 11. Ettersøksring

 12. Oversikt over grunneierlag, utmarkslag og elgvald 

 13. Motorferdsel i utmark

NAV

 1. Opplysning, råd og veiledning

 2. Økonomisk stønad

 3. Nødbolig

 4. Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

 5. Gjeldsrådgivning 

Politikk og demokrati

 1. Kommunestyret

 2. Formannskap

 3. Komiteer, råd og utvalg

 4. Postliste, møteplan og saksdokumenter

 5. Kontrollutvalget

 6. Rekruttering og organisering av valgfunksjonærer 

 7. Administrasjon av politikere i styrer, råd og utvalg

 8. Gjennomføring av valg

Informasjonssikkerhet

 1. Tilgangsstyring

 Mer kommer...

Andre kommunale tjenester

 1. Innsyn i saksdokumenter

 2. Borgerlig vigsel

 3. Arkivtjenesten

 4. Innsyn i personopplysninger

 5. Byarkiv (historisk)

 6. Krise og beredskapshendelser

 7. Servicetorg

 8. Konfliktråd

 9. Rettslige behandlinger etter barneloven

 10. Rettslige behandlinfger etter helse og omsorgsloven  

11. Skjenkebevilling

For kommuner: Clients

Kontakt oss

Takk for innsendingen din!

Man Hands On Keyboard
For kommuner: Contact

Personvern i CoverYa AS

Bruk av Cookies

Vårt nettsted bruker informasjonskapsler. En informasjonskapsel er et dataelement som et nettsted sender til nettleseren din, og som kan lagres på datamaskinen.

Personvernerklæringer

Vi benytter selvsagt Sureway til protokoller, instruksjoner, databehandleravtaler, samt vår løsning for personvernrklæringer,

For kommuner: Files
bottom of page