top of page

Protokollbibliotek for kraftselskap

Vi utvikler nå et protokollbibliotek for kraftselskap (se liste under) - som kan benyttes av alle kraftselskapene i Norge. Vi kan allerede levere mange av protokollene slik at dere kan gå i gang med kvalitetssikringen. Protokollene kan (anbefales) benyttes sammen/i Personvernappen. Vi kan også levere protokollene som Excel-filer for de som foretrekker det.

Protokollene er bygd opp slik Energi Norge har delt opp behandlinger for lovpålagte tjenestene. I tillegg inkluderer biblioteket behandlinger som omfatter ansatte og noen kommersielle tjenester.

Kraftselskap protokollbibliotek: Clients
Client 1

Ansatte

  1. Ansatte på websiden

  2. Tilsetting

  3. Arbeidsforholdet

  4. Avslutning av arbeidsforholdet

  5. Permisjonspenger: svangerskap, fødsel og adopsjon 

  6. Adgangskontroll til IKT systemer

  7. Flåtestyring yrkesbiler

  8. Ansattes mobiltelefon

  9. Overvåkning av ansattes mobiltelefon (bruk av mobile device management)

Client 7

Felles for alle avdelinger

1. Mottak av e-post

2. Mottak av telefon

3. Mottak av brevpost

4. Besøksprotokoll

5. Bruk av sosiale medier

6. Kameraovervåkning

7. Anskaffelser

8. Kundekartotek for eksisterende kunder eller tjenestemottakere

Client 8

Administrere kundeforhold

1. Etablere ny kunde (Kontaktinformasjon, netttilknytning, avtaletype)
2. Behandling av søknader om fritak fra AMS måler
3. Endringer i kontaktinformasjon, returpost
4. Henvendelser fra eksisterende kunder
5. Endring av strømavtale (Etter kundens ønske, ved utløp av fastpriskontrakt mv)
6. Stenge strøm til abonnenter - manglende betaling)
7. Opphør av kundeforhold (Dødsfall, konkurs, flytting, eierskifte/overtagelsem oppkjøp/fusjon)

Client 3

Måling, avregning og fakturering

1. Måleravlesning
2. Fakturering av kunde
3. Innfordring
4. Kompensasjon strømbrudd

Client 5

Teknisk drift og kundestøtte

1. Mottak av melding /registrering av jordfeil mv
2. Befaring
3. Feilsøkingsprosesser (uthenting og distribusjon av informasjon)
4. Feilretting på distribusjonsnettet (initiert fra driftssentral) - Rette feil i stømforsyningen
5. Varsling om utkobling/feil
6. Fakturere person/firma som har skadet strømnettet og er erstatningspliktig.
7. Nettovervåkning - melding av driftsfeil
8. Drift av kraftstasjoner med tilhørende anlegg

Client 6

Markedsføring

1. Markedsføring overfor nye kunder
2. Markedsføring overfor eksisterende kunder
3. Markedsføring mot tidligere kunder

Client 4

Planlegge og bygge ut eller endre nettstruktur

1. Kontakt/avklaring grunneiere
2. Kontakt/avklaring aktuelle kunder
3. Kontakt installatører
4. Tilknytning til nett
5. Erstatning grunneiere
6. Installasjon av AMS måler

Client 1

Det lokale el-tilsyn (DLE)

1. Utøvelse av tilsynet (booking, tilsyn og rapport og oppfølging)

Client 7

Kommersielle behandlinger

1. Krafthandel
2. Utbygging av bredbånd
3. Drift av bredbånd
4. Markedsføring til nye kraftkunder

Kontakt oss

+4795483408 eller +4748193124

Takk for innsendingen din!

Kraftselskap protokollbibliotek: Contact
bottom of page